Chapter events - China

在本次SDN与集创堂联合举办的主题分享中,嘉宾们将探讨如何通过服务与体验设计思维,实现以用户服务体验设计为基础,赋能企业与产品价值提升的目标。主要分享了体验设计到体验管理的演变过程、B端设计在服务领域的应用、蔚来汽车用户体验、设计方案的阐述与落地、企业如何通过PMF与服务设计来助力产品成功以及设计工具和思维理念的进化。

 -- ShenZhen Chapter
ShenZhen Chapter
 -- ShenZhen Chapter
ShenZhen Chapter
 -- ShenZhen Chapter
ShenZhen Chapter
 -- ShenZhen Chapter
ShenZhen Chapter
 -- ShenZhen Chapter
ShenZhen Chapter